top of page

Kuvia Ars Liberan näyttelystä 2022 / Images from Ars Libera exhibition 2022

näytteitä videoista / excerpts from videos

Ehdotus / Proposition - esine, ääni- ja videoinstallaatio

(in english below)

Esillä Galleria Ars Liberassa Kuopiossa 18.11.22 - 4.12.22 ja Pohjoisen Valokuvakeskuksen aulagalleriassa Oulussa 8.12.22 - 23.12.22

 

Näyttely on installaatio, joka koostuu  videoista, äänimaisemista ja esineistä.

Teos tarkastelee kehon ja tilan vuorovaikutuksen kokemusta. Lähtökohtana on ollut ajatus nähdä tilassa oleminen ja toimiminen eräänlaisena keskusteluna tilan ja kehon välillä. Tämän ajatuksen kautta syntyneet kuvien ja äänien yhdistelmät ovat esitysmäisiä, assosiatiivisia ja intuitiivisia ehdotuksia siitä, millaisia kommentteja tämä keskustelu voisi tuottaa. Teoksen materiaali on peräisin performatiivisista kokeiluista, joissa tutkin eri tilojen ja paikkojen tuottamia ideoita ja assosiaatioita. Pyrin kokeiluissani havainnoimaan miten tilan ominaisuudet ohjaavat käyttäytymistäni ja miten voin vaikuttaa omalla toiminnallani tilasta syntyvään kokemukseen.

 

Teos tutkii tiloja sekä visuaalisesti että auditiivisesti. Äänet ovat kuvatuissa tiloissa nauhoitettuja ääniä, joista osa toistetaan sellaisenaan ja osa muokattuina. Muokatut äänet toimivat eräänlaisina kommentteina kuva- ja videomateriaalille. Olen erityisen kiinnostunut tilojen ulkopuolelta tulevista perifeerisistä äänistä, kuten moottoritien melusta tai muista tilaan luontaisesti kuulumattomista äänilähteistä, jotka vaikuttavat tilan kokemukseen ja kiinnittävät sen jollain tavalla tilan ulkopuoliseen, toiseen paikkaan ja tapahtumaan.

 

Oulun Valistustalorahasto on tukenut teoksen valmistamista

(in english)

Ehdotus / Proposition - object, sound and video installation.

On display at Gallery Ars Libera at Kuopio at 18.11.22 - 4.12.22 and in Northern Photographic Center in Oulu at 8.12.22 - 23.12.22

The exhibition is an installation that consists videos, sound and objects. 
The installation examines the experience of interaction between body and the space. As a basis for the work has been the idea to see ones being and acting in the space as a conversation between the space and the body. Outcomes emerged through these actions and musings are sort of associative and intuitive propositions of what kind of comments this conversation could produce. 
The material in the work consists filmed performative experiments in which I explore the ideas, associations, and kind of “suggestions” produced by different spaces. I try to observe how the attributes of space influence my behaviour and how can I effect the experience formed by the space with my own activities. 

 

The work explores the space both visually and auditory. The sounds are recorded in the same spaces as the videos. Some of which are played as natural sounds are and some are modified. The modified sounds act as a kind of commentary for the image and video material.  I am particularly interested in peripheral sounds coming from outside the spaces, such as highway noise or other sources of sound that are not naturally part of the space, that affect the experience of the space and fix it in some way to another place and event.

 

Oulun Valistustalo - fund has supported the production of the piece
 

bottom of page