top of page

Teoksen idea

 

Performing Woods on virtaava muotokuva Oulussa kotini vieressä sijaitsevan Letonniemen suojelualueen metsästä, siellä koetuista tilanteista, ilmiöistä ja niiden aikaansaamista assosiaatioketjuista. Tutkin teoksessa omaa tapaani havainnoida metsää ja itseäni sen osana.

Muodoltaan teos on interaktiivinen, monikanavainen ääni- ja videoinstallaatio.

 

Toteutus

Installaatio rakentuu seinälle ripustetuista ja roikkuvista erikokoisista näytöistä, jotka toistavat videomateriaalia, sekä monikanavaisesta äänimaisemasta. Videomateriaali koostuu erilaisista performatiivisista muotokuvista, joissa kuvaan itseäni metsässä, sekä metsän ilmiöitä ja elementtejä. Lisäksi mukana on jonkin verran metsässä koettujen kokemusten ja oivallusten johdosta syntynyttä assosiatiivista, muokattua, tai muualla toteutettua materiaalia.

 

Teoksen äänimaailma rakentuu useasta eri ääniraidasta, joita kävijä voi hallita itse, tilassa olevan paneelin avulla. Paneelissa on 4-6 säätönappia (potikkaa) joita kääntelemällä kävijä voi kytkeä äänen päälle ja pois, sekä nostaa tai laskea yksittäisen ääniraidan volyymia. Äänet on toteutettu siten että ollessaan päällä yhdenaikaisesti ne tuottavat kokonaisäänimaailman, mutta ovat myös merkittäviä itsenäisinä. Äänet ovat metsässä nauhoitettuja ääniä, joista osa toistetaan sellaisenaan ja osa muokattuina. Muokatut äänet toimivat eräänlaisina kommentteina luonnolliselle ääni- ja videomateriaalille.  

 

Kävijä voi siis kokeilla erilaisia vaihtoehtoja ja äänien yhdistelmiä vääntelemällä nappeja ja tutkailla tällä tavoin äänien suhdetta toisiinsa ja videomateriaaliin, sekä omaa suhdettaan kokemukseen.

 

Teoksen muotoa ja toimintatapaa alustavasti havainnollistamaan pyrkivä esimerkki löytyy sivulta: https://www.mikakiviniemi.com/performingwoods

(HUOM! suosittelen käyttämään hyviä kuulokkeita tai kaiuttimia, jotta äänten kaikki taajuudet toistuvat. Näytettä ei voi tarkastella mobiililaitteella)

Teemat ja taustaa

Lähestyn teoksessa metsää eräänlaisena performatiivisena ympäristönä, joka viestii siellä kulkevalle omalla merkitysjärjestelmällään. Tämä performatiivisuus nousee tavasta havainnoida metsää ja sen elementtejä; tunnistaa siellä piirteitä ja asioita, jotka näyttäytyvät jonkinlaisena ilmaisuna, eleenä, tai olemisen tapana. Pyrkimyksenä ei ole inhimillistää luonnon ilmiöitä antropomorfisesti, vaan tarkkailla kriittisesti omaa tapaa projisoida tunteita, ajatuksia, haluja ja päämääriä niihin.

 

Pyrin luomaan muotokuvia metsässä olevista puista, kasveista, esineistä ja elementeistä, joissa koen jonkinlaista pysähtynyttä esittävyyttä sekä tapahtumista ja viivähtävistä hetkistä, jolloin tunnen oivaltavani jotain itsestäni ja metsästä. Muotokuvat eivät varsinaisesti pyri paljastamaan mitään metsän olemuksesta, tai itsestäni, vaan ovat selvästi rakennettuja performatiivisia tilanteita, jotka ilmaisevat ihmisen kokemusta suhteessa metsään.

 

Yleisemmällä tasolla minua kiinnostaa tutkailla millaisilla intentioilla lähestymme metsää ja mitä odotuksia asetamme siellä olemiselle. Yhteiskunnassa vallassa oleva taloudellinen hyötyajattelu näkee metsän ja rakentamattoman ympäristön joko resurssina, tai eräänlaisena virkistyskeskuksena, jossa tuottavat yhteiskunnan jäsenet käyvät hoitamassa hermojaan ja keräämässä voimia työelämää varten. Tällä tavoin metsän merkitys ihmisille linkittyy voimakkaasti taloudellisiin arvoihin. Siksi halunakin kyseenalaistaa omat intentioni ja motiivini metsässä olemiseen ja tutkailla mitä itse haluan metsältä.

 

Teos tutkailee metsää sekä visuaalisesti että auditiivisesti. Äänellä on erittäin suuri merkitys teoksen kokonaisuudessa. Ääni vaikuttaa voimakkaasti paikan ja tilanteen kokemukseen ja luo yhteyksiä ja assosiaatioita eri tilanteiden ja havaintojen välille. Minua kiinnostaa erityisesti metsän ulkopuolelta kantautuvat periferiset äänet kuten moottoritien melu ja muut metsään luonnollisesti kuulumattomat äänilähteet, jotka vaikuttavat metsän kokemukseen ja kiinnittävät sen tietyllä tavalla johonkin toiseen paikkaan ja tapahtumaan.

 

Tekijästä

Olen 37v Oulussa asuva esitys- ja mediataiteilija. Opiskelen tällä hetkellä Aalto Yliopistossa toista vuotta Visual Cultures Curating and Contemporary Art -maisteriohjelmassa. Aiemmalta koulutukseltani olen Teatteri-Ilmaisun ohjaaja AMK. Olen työskennellyt esittävän taiteen alalla vuodesta 2008 lähtien ja viime vuosien aikana olen toteuttanut monitaiteellisia installaatio- ja esitystaideteoksia sekä yksin että osana monitaiteellista työryhmää.

Minulle on luontaista ja ominaista äänen ja erilaisten apparaattien kanssa työskentely. Käyn tällä hetkellä opinnoissani Sound In New Media -sivuainetta, jonka kautta saan käyttööni uusia tapoja ja mahdollisuuksia työskennellä äänen kanssa.

 

Linkki havainnollistavaan teokseen: https://www.mikakiviniemi.com/performingwoods

Nettisivut: https://www.mikakiviniemi.com/

CV: https://www.mikakiviniemi.com/cv

 

Yhteystiedot:

Mika Kiviniemi

040-743 7459

mika.kivari@gmail.com

bottom of page