top of page

Visitors on uusi tilasidonnainen visuaalisen ja esittävän taiteen elementtejä yhdistelevä esitystaideteos.

 

Se tutkii ihmisen toiminnan ja tilan välistä vuorovaikutusta havainnon ja läsnäolon näkökulmasta. Esitystaideteos tutkii paikan kokemusta eri festivaalikohteissa luoden kokemuksellisia kaupunkitiloja, jotka ehdottavat kokijalleen uusia tapoja havainnoida ympäristöä. Se kokoaa yhteen läsnäolon ja havainnon aspektit järjestämällä arjen havainnot, elementit ja esineet uuteen suhdejärjestelmään ja merkitykseen.  Se asettaa myös kysymyksen taiteen ja ei-taiteen rajoista hämärtäessään arkitodellisuuden ja taiteellisen kokemuksen rajoja,  sekä esityksen muodosta siirtäen esityksellisyyden perinteisestä esiintyjän roolista osallistujan omaan aktiiviseen kokemukseen. Projekti laajentaa myös esitystaiteen fyysistä tilaa luoden sille uusia yllätyksellisiä paikkoja arjen keskelle.
 

Esityksellisyys muodostuu ympäristön havainnoinnin kohdistamisesta, sen rajaamisesta ja tavasta jolla havainnoinnin kohdetta muokataan. Teoksen valmistusprosessi koostuu taiteilijoiden tilallisista tutkimuksista joissa rakennetaan ja puretaan asetelmia kaupunkitilaan – otetaan haltuun ja muutetaan urbaaneja tiloja ja epätiloja abstrakteiksi, post-minimalistisiksi kokemuksiksi. Paikallisten tilojen ja materiaalin etsimisen tapahtuma, rakenteiden, värien ja muotojen visualisointi sekä tasapainoilu järjestyksen epäjärjestyksen välillä näkyy eräänlaisena performatiivisena ilmaisuna, joka on osa prosessia sekä lopputulemaa.
 

Projekti muuntuu eri kaupunkien välillä. Taiteellinen tutkimusmatka etsii prosessin aikana paikalliset kohteet, jotka muutetaan taiteellisen prosessin kautta asetelmallisiksi tiloiksi. Tilojen valinta perustuu paikanpäällä hankittavaan informaatioon ja havaintoihin. Teoksessa syntyvät ajalliset installaatiot luovat  kaupunkitilan havainnoista, arkkitehtuurista ja maisemasta osan esitystä. Installaatioiden materiaalina käytetään valmista kaupunkitilaa sekä mm. löytyneitä esineitä sekä muita materiaaleja - festivaalikaupungeissa käytetään myös sen kohteista, luontoympäristöstä tai ”kulmien takaa” löytyviä asioita. Budjetti mahdollistaa myös isompien elementtien valmistamisen.

Prosessia dokumentoidaan ja jokaisessa kaupungissa toteutetaan vähintään yksi laajempi installaatio, johon festivaalikansa pyydetään osallistumaan. Osallistuminen voi tarkoittaa esimerkiksi esitystaiteellista opastusmatkaa kohteeseen ja sen havainnointiin.

Teoksen toteuttaa työryhmä Mika Kiviniemi sekä Kaija Hinkula

Linkkejä:

Kaija Hinkula kotisivut

Kaija Hinkula CV     

Mika Kiviniemi kotisivut

Mika Kiviniemi CV

bottom of page