top of page

(kuvat ja videot avautuvat isommaksi klikkaamalla / click to enlarge the images and videos)

Rajapinta / Interface (in english below)

10.8.23 - 28.9.23 Oulunsalon kirjasto, Oulunsalosoi - kamarimusiikkifestivaalin vuoden kuvataiteilija, yhteistyössä Pohjoisen Valokuvakeskuksen kanssa

Oulunsalo Soi -kamarimusiikkifestivaalin Vuoden kuvataiteilijan näyttelyssä Rajapinta taiteilija Mika Kiviniemi pohtii tapahtumien luonnetta ja ääntä: motivoiko teko äänen vai ääni teon? Onko tekojen tarkoituksena tuottaa esteettisesti tarkasteltavaa ääntä, vai onko teko itsessään se, jota tarkkaillaan? Äänen tuottamisen lisäksi Kiviniemi tarkastelee Oulusalon kirjastossa esillä olevassa näyttelyssään kuuntelemisen tapahtumaa ja äänen vaikutusta nähtyjen ja koettujen tapahtumien tulkintaan. 

Äänitaiteilija ja tutkija Salome Voegelin mukaan kuuntelu on lähtökohtaisesti luonteeltaan kuvittelua. Ääniaallot eivät tarjoa informaatiota, josta voisi suoraan päätellä ääntä tuottavan kohteen muotoa, kokoa, väriä, olemusta, elollisuutta, tai muita attribuutteja, määreitä. Kuuntelija luokin mielessään kuvan äänen lähteestä, sen mahdollisesta syystä ja motiivista. Kiviniemen työskentelyyn on  vaikuttanut myös J.L. Austinin puheaktiteorian ajatus performatiivisista ilmaisuista ”performatives”. Performatiiviset ilmaisut ovat lauseita, jotka eivät ainoastaan kuvaile todellisuutta, vaan myös vaikuttavat kuvaamaansa todellisuuteen. Kiviniemi  lähestyy  teoksissaan esiintyvää ääntä samankaltaisena ilmiönä, tapahtumana, joka vaikuttaa todellisuutteen muuttaen tapaa, jolla se koetaan. 

Näyttely koostuu videoista, still-kuvista, niihin liittyvistä äänimaisemista ja kineettisistä ääniveistoksista. Teokset on toteutettu vuosina 2021-2023 ja ne ovat eräänlaisia tutkielmia äänen tuottamisen tapahtumasta. Kiviniemi tarkastelee taiteellisessa työskentelyssään uusia tapoja ja näkökulmia ilmiöiden takaa ja sisältä: hän purkaa, kokoaa, erottelee ja yhdistelee asioita yllättäviä yhteyksiä etsien. Teosten luonne löytyy usein eri medioiden, tekniikoiden ja lähtökohtien yhdistelmistä sekä uusien asioiden äärellä tapahtuvista oivalluksista. 

Rajapinta -näyttelyssä  Kiviniemi lähestyy äänen tuottamisen tapahtumaa eräänlaisena esityksenä kahden elementin välisestä vuorovaikutuksesta. Taiteilija kehottaakin näyttelyvierasta  suhtautumaan esillä oleviin teoksiin kuin kuuntelemisen tapahtumaan – yhdistelemällä äänen eri elementtejä voidaan niiden perusteella muodostaa häivähdyksenomainen merkitys, kysymys tai syy äänen tapahtumiselle. 

Oulunsalo Soi -festivaalia vietetään 9.–13. elokuuta Oulun seudulla osana Oulun juhlaviikkoja.

 

Näyttelyä tukenut Pohjois-Pohjanmaan SKR.

(In english)

 

In his Visual Artist of the Year exhibition named Interface at the Oulunsalo Soi Chamber Music Festival, Mika Kiviniemi reflects on the nature of action and sound: does the action motivate the sound or does the sound motivate the action? Is the purpose of action to produce a sound that is observed aesthetically, or is the act itself what is being observed? In addition to the making of sound, Kiviniemi’s exhibition at the Oulunsalo Library explores the act of listening and the impact of sound on the interpretation of events that are seen and experienced.

According to sound artist and researcher Salome Voegel, listening is fundamentally imaginative. Sound waves do not offer information from which one can directly infer the shape, size, colour, appearance, essence or other attributes of the sound-producing object. The listener creates a picture of the source, the possible cause and the motive of the sound in his or her mind. Kiviniemi’s work has also been influenced by J.L. Austin’s speech act theory and the idea of performative expressions or performatives. Performative expressions are utterances that not only describe reality, but also change the reality they describe. In his works, Kiviniemi approaches sound as a similar phenomenon, an event that affects reality by changing the way it is experienced.

The exhibition consists of videos, still images, soundscapes and kinetic sound sculptures. The artworks were created between 2021 and 2023 and explore the act of producing sounds. In his artistic work, Kiviniemi explores new ways and perspectives from behind and within phenomena: he deconstructs, assembles, separates and combines things in search of unexpected connections. The nature of the works is often found in the combination of different media, techniques and starting points, and in the insights that come with new things.

In Interface, Mika Kiviniemi approaches the making of sound as a kind of performance focusing on the interaction between two elements. The artist invites the visitor to approach the works as an act of listening – combining different elements of sound to form a vague meaning, question or reason for the sound to happen.
 

bottom of page