top of page

Vapautuminen  

kineettisiä ääniveistoksia, esine- ääni ja videoinstallaatio (in english below)

Esillä Galleria Rajatilan alakerrassa 11.3. – 28.3.23, Galleria Mustanapassa 1.4. - 25.4.23, sekä kaksi osaa Oulun Taiteilijaseuran näyttelyss Galleria Mältinrannassa 1.7. - 18.7.23

Näyttely pitää sisällään video- ja esineinstallaatioita, sekä kineettisiä ääniveistoksia. Teokset ovat leikillisiä pyrkimyksiä ikään kuin vapauttaa haltuuni päätyneet, käytöstä poistetut ja turhaksi koetut esineet ahtaista ja rajallisista käyttötarkoituksistaan. Tämän vapautumisen tuloksena esineistä on muotoutunut eräänlaisia materiaalisuuttaan ja ympäristöään pohdiskelevia apparaatteja.

Monien jokapäiväisten esineiden ja laitteiden käyttötarkoitus on todella tarkasti rajattu, ja ne soveltuvat lähes yksinomaan vain yhden asian suorittamiseen. Lähestyn näitä esineitä objekteina, jotka rajatulla käyttötarkoituksellaan ohjaavat myös meitä, niitä käyttäviä ihmisiä toteuttamaan hyvin rajattuja toimenpiteitä. Minuun on vaikuttanut Martin Heideggerin ajatus silleen jättämisestä, sekä laskevan ja mietiskelevän ajattelun eroista. Heidegger varoitteli teknologian alkavan hallita meitä ja ehdotti että teknologiaan tulisikin suhtautua ikään kuin jättämällä se silleen. Monet teknologiset välineet, laitteet ja tavarat ovat Heideggerin mainitseman laskevan ajattelutavan tuotoksia. Ne pyrkivät vastaamaan johonkin konkreettiseen ja välittömään, mitattavissa olevaan tarpeeseen tai ongelmaan. Päämääräni onkin ollut muuttaa laitteiden ja tavaroiden olemusta, tekemällä niistä eräänlaisia mietiskelevän ajattelun objekteja; asioita, jotka avautuvat ympäristöönsä ilman ennalta suunniteltua tarkoitusta.

Liberation

kitetick sculptures, video and sound installation

exhibited in Gallery Rajatila downstairs in Tampere 11.3. – 28.3.23 and Gallery Mustanapa in Rovaniemi 1.4. - 25.4.23

The exhibition includes video and object installations, as well as kinetic sound sculptures. The works are playful attempts to liberate the discarded and deemed useless objects, from their narrow and limited purposes. As a result of this liberation, the objects have been shaped into a kind of apparatus reflecting on their own materiality and environment.

The purpose of many everyday objects and devices is really strictly limited, and they are suitable almost exclusively for one purpose only. I approach these objects as elements, that also guide us, the people who use them, to implement same kind of strict and limited actions. I have been influenced by Martin Heidegger's idea of “Gelassenheit”, and the differences between calculating and meditative thinking. Heidegger warned that technology is starting to dominate us and suggested that we should treat technology as if leaving it alone. Many technological tools, devices and goods are the products that implement the Heidegger's mentioned calculative way of thinking. They aim to respond to a concrete and immediate, measurable need or problem. My goal has been to change the essence of devices and things, making them a kind of objects of contemplative thought; things that unfold into their surroundings without a preconceived purpose.

bottom of page